http://www.hobbygep.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére


 

I.            Bevezetés

Az adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált, valamint regisztráció nélkül vásárló személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre a weboldal által kínált szolgáltatásokat nyújthassa, szerződést kössön, annak tartalmát meghatározza, arra irányuló igény esetén a szerződés módosítsa, a szerződés teljesítését ellenőrizze, az ellenértékként fizetendő összeget számlázza, valamint a szerződésből eredő követeléseket érvényesítse. Az adatkezelő partnereit hírlevélben tájékoztatja szolgáltatásairól.

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült.

 

Az adatkezelő megnevezése:

 

Név:

Losonci-Kovács Gábor e.v.

Székhely:

2316 Szigethalom, Csáki utca 7.

Weboldal megnevezése, címe:

www.hobbygep.hu

képviselője:

Losonci-Kovács Gábor

 

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

 

Név:

Losonci-Kovács Gábor e.v.

Székhely:

2315 Szigethalom, Csáki utca 7.

Levelezési cím:

2315 Szigethalom, Csáki utca 7.

E-mail:

info@hobbygep.hu

Telefon:

+36 20 773 9043

 

 

Fogalommeghatározások

 

-       GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

-       adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-       adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

-     személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-       adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-       az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

-       adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

-       címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

-       harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 

II.          Az adatkezelés irányelvei

 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

 

 

 

 

III.        A Weboldalon az alábbi típusú adatkezeléseket végezzük:

 

1./ A weboldalon történő regisztráció a weboldal által kínált szolgáltatások igénybevétele érdekében.

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Az alábbi személyes adatok megadása feltétlenül szükséges szolgáltatás igénybevétele érdekében.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

azonosítás, kapcsolattartás 

Email cím

azonosítás, kapcsolattartás

lakcím  

azonosítás, kapcsolattartás

számlázási cím

számlázás

telefonszám

kapcsolattartás

 

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

 

Az érintettet megilletik ezen kívül a jelen tájékoztató IV. pontjában részletesen felsorolt jogok.

 

2. Természetes személy szerződő partnereink, valamint jogi személy szerződő partnereink természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelése

 

Az adatkezelés célja: az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése, számlázás.

 

Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél.

 Az adatkezelésben érintettek köre az adatkezelő szerződő partnerei.    

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés szerződés fennállása alatt és a megszűnésétől számított öt évig történik.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az alábbi személyes adatok megadása feltétlenül szükséges szolgáltatás igénybevétele érdekében.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

azonosítás, kapcsolattartás 

Email cím

azonosítás, kapcsolattartás

lakcím 

azonosítás, kapcsolattartás

születési hely és idő

azonosítás

számlázási cím

számlázás

telefonszám

kapcsolattartás

 

 

 

A fenti személyes adatok szolgáltatása önkéntes, de a szolgáltatási szerződés megkötésének feltétele. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén szerződés megkötése nem áll módunkban.

Az érintettet megilletik a jelen tájékoztató IV. pontjában részletesen felsorolt jogok.

 

3. Hírlevél küldése

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

 

Az jogalapja az érintett hozzájárulása.

 Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

 

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

 

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

azonosítás, kapcsolattartás 

Email cím

azonosítás, kapcsolattartás

Telefonszám

kapcsolattartás

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az érintettet megilletik ezen kívül a jelen tájékoztató IV. pontjában részletesen felsorolt jogok.

 

 

3. Sütik (cookie-k)

 

sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.  

 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai.  Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az érintettet megilletik a jelen tájékoztató IV. pontjában részletezett jogok.

 

IV.        Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Amennyiben e kérését jogosnak találjuk, úgy az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, és kérésének teljesítéséről, vagy annak elutasításáról az Ön által megadott e-mail címre, vagy egyéb elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

Az adatok kezelésének korlátozásához való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben vitatja személyes adatainak pontosságát, vagy az adatkezelés az Ön állsáspontja szerint jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, illetve amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat. Kérheti adatai kezelésének korlátozását akkor is, ha tiltakozott az adatkezelés ellen. Amennyiben kérelme megalapozott, ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, és kérelme elbírálásáról az Ön által megadott e-mail, vagy egyéb elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a jelzett probléma megoldódjon. Amennyiben az adatkezeléshez kapcsolódóan jogsérelem érte, lehetősége van bírósághoz fordulni.

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 


Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

-       AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

-       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.